Bài 2: Viết câu lệnh cho nút thêm, xóa, đóng cho bảng tính nhân viên bằng VBA

Bài 2: Viết câu lệnh cho nút thêm, xóa, đóng cho bảng tính nhân viên bằng VBA

Để viết công thức cho các nút lệnh thêm, xóa và đóng ta làm như nhau

B1:  Viết câu lệnh cho nút thêm nhân viên tại bảng DSNV

– Tại bảng DSNV khi nhấn vào nút ” Thêm nhân viên” nút lệnh sẽ điều khiển sang bảng “ThemNV” ta làm như sau

+ Nhấn phím ALT + F11 để mở bảng Visual basic lên

+ Tại đây ta cần tạo mới một model để viết câu lệnh cho từng nút lệnh bằng cách click chuột phải và ô trong bên khung menu trái rồi chọn: Insert >> Module

+ Viết câu lệnh xóa, đóng trong VBA như sau:

// Hàm cho nút chọn
Sub nut_chon()
 Sheet3.Select 

End Sub

// Hàm cho nút đóng

Sub dong_NV()
Sheet1.Select  ‘ Chuyển đến Sheet1

End Sub

//Hàm cho nút xóa

Sub xoa_nv()
With Sheet3  ‘ Câu lệnh With có tác dụng đế sheet3

.Range(“E5”).ClearContents ‘ Xóa ô E5
.Range(“B7:D9”).ClearContents ‘Xóa từ dòng B7 đến D9
.Range(“G5:G11”).ClearContents ‘Xóa từ dòng G5  đến dòng G11

End With
End Sub

Sau khi bạn viết lệnh xong ta cần gán hàm cho tửng nút lệnh. Ví dụ ở đây ta gán cho nút xóa ta làm như sau.
Click chuột phải vào nút lệnh "nhập lại" >> chọn Asign Macro ...

Sau đó chọn nút lệnh cần gán vào rồi nhấn ok. Như vậy là ta đã hoàn thành việc viết câu lệnh cho các nút lệnh: đóng, xóa

Categories: Học Excel

Write a Comment

<