Bài 3: Một số đối tượng Application cơ bản trong Excel

Bài 3: Một số đối tượng Application cơ bản trong Excel

Đối tượng Application là đại diện cho toàn bộ ứng dụng của Excel và là môi trường lập trình VBA. Để điều khiển đối tượng Application, bạn có thể thi hành nhiều thao tác. Việc tác động lên đối tượng Application sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ đối tượng bên trong.

Ngoài đối tượng Application có có một số thuộc tính hữu ích sau

1. Đối tượng Calculation :

Giúp rút ngắn thời gian tính toán

Ví dụ: Application.Caculation = xlCalculationManual

Dòng lệnh trên có tác dụng tạm dừng thời gian tính toán trong Excel. Để Excel làm việc bình thường thì cuối thục tục bạn đừng quên đóng câu lệnh bằng dòng lệnh sau

Application.Caculation = xlCaculationAutomatic

Dòng lệnh trên có nghĩa là phục hồi tính toán tự động của Excel

a. Thuộc tính ScreenUpdating

Trong quá trình tính toán, cửa sổ màn hình Excel luôn được cật nhật lại gây hiện tượng khi chịu (Nhấp nháy). Khi đó bạn sử dụng thuộc tính ScreenUpdating với dòng lệnh ở cuối thủ tục:

Application.ScreenUpdating = False  ‘ Hủy màn hình cật nhật

Application.ScreenUpdating = True   ‘ Khôi phục lại màn hình

Cũng như thuộc tính Caculation thì thuộc tính ScreenUpdating cũng giúp cho việc Excel tính toán nhanh hơn

b, Thuộc tính DisplayAlerts

Khi làm việc bạn thường gặp các thông báo tự động “Do you want to save this file , ….” khi bạn thực hiện một số công việc nào đó. Điều đó gây cản trở bạn thực hiện một số việc nào đó. Thuộc tính DisplayAlerts sẽ giúp bạn điều khiển chế độ hoạt động thông báo đó. Bạn hãy sử dụng 2 câu lệnh sau ở đầu và cuối thủ tục của bạn

Application. DisplayAlerts = False  ‘ Hủy bỏ thông báo tự động

Application.DisplayAlerts = True  ‘ Khôi phục lại thông báo tự động

Ví dụ Xóa sheet3 mà không bị thông báo tự động của Excel

sub Xoa_sheet3()

    Application.DisplayAlerts = False

     sheets(“Sheet3”).Delete

    Application.DisplayAlerts = True

End sub

2. Đối tượng Window

Đối tượng Window đại diện cho nhiều cửa sổ ứng dụng hiển thị trên màn hình. Những đặc trưng của worksheet như thanh Scroll bar, lưới ô là những thuộc tính của cửa sổ đó.

a. Một số thông số của ứng dụng Window

b. Các kiểu sắp xếp trên cửa số Windows

Ngoài cách  sử dụng giá trị hằng số trên để sắp xếp kiểu cửa sổ, bạn có thể sử dụng giá trị tương ứng. Ví dụ để sắp xếp các cửa sổ theo kiểu tầng, bạn viết  đoạn mã lệnh VBA sau:

Windows.Arrange ArrangeStyle := xlArrangeStyleCasade 

hoặc

 Windows. Arrange ArrangeStyle :=7

Categories: Học VBA

Write a Comment

<