Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Applications

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Applications

Visual Basic hay VBA là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (object – oriented). Điều đó có nghĩa là các thành phần trong Excel có thể coi là các đối tượng để bạn điều khiển, can thiệp.

Đối tượng chính là Workbook, Worksheet, ô và khối ô (Vùng) trong worksheet, biểu đồ, thanh công cụ … mà bạn sẽ gặp trong một số ví dụ về điều khiển Excel. Tất cả các đối tượng trong VBA được tổ chức theo hệ thống cấp bậc.

1. Một số đối tượng chính trong Excel là:

Application: Chính là ứng dụng excel, chứa toàn bộ các đối tượng trong nó

Workbook: Là file excel đơn lẻ chứa toàn bộ các worksheet, biểu đồ sheet

Worksheet: Là file excel đơn lẻ chứa các ô (Cell), đối tượng đồ họa trong sheet…

Range: là ô hay khối ô

Cell: Là ô đơn lẻ

Charater: là ký tự đơn lẻ trong ô

2. Biểu đồ các đối tượng trong Excel:

+ Muốn điều khiển đối tượng Range, bạn phải tham chiếu đến nó. Để có tham chiếu đến được đối tượng Range, bắt đầu vị trí đầu tiên của biểu đồ và thực hiện theo các dòng phía dưới. Dấu chấm là ký tự đường dẫn tới  cấp đối tượng khác.

Ví dụ:  Application.Workbook.Worksheet.Range

+ Thông thường các đối tượng mà bạn sử dụng đều nằm trong đối tượng Application nên ta có thể bỏ qua đối tượng Application

Ví dụ ở câu lệnh trên có thể viết lại là:  Workbook.Worksheet.Range

Hoặc đơn giản hơn cú pháp gọi trong VBA sẽ là: Workbooks (“Baigiang.xls”).Worksheets(“Sheet1”).Range(“B3”)

ở các bài sau mình sẽ minh họa kỹ hơn trong các ví dụ nhé !

 

Categories: Học VBA

Write a Comment

<