Học VBA

Back to homepage
Học VBA

Bài 3: Một số đối tượng Application cơ bản trong Excel

Đối tượng Application là đại diện cho toàn bộ ứng dụng của Excel và là môi trường lập trình VBA. Để điều khiển đối tượng Application, bạn có thể thi

Giáo trình Học VBA

Bài 2: Tìm hiểu các phương thức (Methods) trong VBA

Khái niệm Phương thức là gì? Phương thức là một dạng chương trình gắn liền với đối tượng nhằm thực hiện một hay nhiều hành động. Phương thức không trả

Học VBA

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Applications

Visual Basic hay VBA là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (object – oriented). Điều đó có nghĩa là các thành phần trong Excel có thể coi là các