369 mục từ Việt – Anh

0
4

Mục từ Việt – Anh là bộ ebook gồm những từ được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt, sau đó trích dẫn ra những từ tiếng Anh đồng nghĩa.

Những từ trong mục từ được sắp xếp theo bảng chữ cái alphabet giúp người sử dụng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các thông tin cần thiết.

Lưu ý: – Bảng nhóm từ này chỉ có độ chính xác tương đối và cần từng bước hoàn thiện.
– Phần từ tương ứng tiếng Anh có thể là nouns, verbs.
Chúng tôi sẽ giới thiệu sau bảng nhóm từ SAT theo nghĩa gần nhau tiếng Anh
để chúng ta có thể so sánh.

Một vài mục từ ví dụ minh hoạ:

A
ám chỉ
allusion, innuendo, allude, insinuate(v)
an ủi assuage, consolation, solace
ân huệ boon
ăn năn compunction, contrite, penitent, repentant, rue
ảo giác illusory
ai oán lament, plantive, lugubrious
âm khí miasma
ẩn dật reclusive, secluded
ảm đạm sullent
B
bất khả tri
agnostic
bí danh alias
bất định ambivalent
bí quyết arcane
báng bổ blasphemy, profane
bần hàn destitute
bất đồng dissension, dissonance
biển thủ embezzle
bí truyền esoteric
bần cùng hóa impoverish, pauper, indigent
bản xứ indigenous, vernacular
bất khuất indomitable
buông thả indulgent
bất công iniquity
bẩm sinh innate
biệt ngữ jargon
ba hoa loquacious
bổn phận onus, liability
bách bệnh đơn panacea
bình dân plebeian
bung xung scapegoat
bền bỉ tenacious
bội bạc treacherous
bồn chồn uptight
bài ngoại xenophobia
bệ vệ portly
C
cầu kì
finicky, fussy,florid
cam kết undertake
chủ thuyết tenet
cao siêu sublime
còi cọc stunted, meager
cường tráng robust
câu nệ punctilious
cẩm nang precept
chiếu lệ perfunctory
cùng quẫn penury
cuống quít overwrought
chính thống orthodox
công văn missive
cơ sự juncture
chí lý judicious
công chức incumbent
cà lăm impediment
chìm đắm immerse, wallow
căn cơ frugal
cổ động exhort
chiết trung ecletic
chỉ dụ edict
cả tin credulity, gullible, volatile
cực điểm culmination, climax, acme, apex
cộc lốc curt
câu kết collusion
cay độc caustic
cù lần blunderbuss
công kích arraign, invective, impugn
ca tụng acclaim, eulogy, exalt, extol, laud
cách ngôn adage, aphorism, dictum, maxim
cằn cỗi gaunt
cuả hồì môn dowry
Đ
đa di năng
versatile
đạm bạc abstemious
đấu khẩu altercation
đồng bóng capricious
đồng lõa connive, accomplice
đăng quang coronation
đổ nát dilapidated, ramshackle
đìu hiu forlorn
đàn đúm gregarious
đạo đức giả hypocrisy
đê tiện ignominious
đầu thai incarnate
đình trệ stagnate
độc địa virulent
D
di tích
vestige
duy ngã luận solipsistic
dâm ô bawdy, lecherous, salacious
duy trì retention, uphold
dung mạo tự tin panache
du cư nomadic
dị giáo heretical
dốc túi disburse
di vật artifact
dư dật ample, plenitude, plethora, profuse, replete
G
gạ gẫm
accost, solicit
giai thoại anecdote
giáo điều dogmatic
H
hào nhoáng
kitsch
hàm súc pithy
hà tiện parsimony, stint
hoang phí lavish, prodigal, squander
hào hiệp magnanimous
hấp hối moribund
hằng hà sa số myriad
hư vô nihilism, vacuous
hư danh nominal
hiếu sự meddler, officious
hống hách peremptory, imperious
hậu thế posterity
hoa mĩ flamboyant
hô hố guffaw
hoàn hảo impeccable
hoàng hôn twilight, crepuscular
huyền vi subtle, uncanny

Để xem trọn bộ , mời các bạn tải ebook theo đường link dưới.

TẢI MIỄN PHÍ