Hướng dẫn cơ bản về WordPress – WordPress Tutorial Ebook

0
6

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung nguồn mở (CMS), cho phép người dùng xây dựng trang web và blog động. WordPress là hệ thống viết blog phổ biến nhất trên web và cho phép cập nhật, tùy chỉnh và quản lý trang web từ back-end của CMS và các thành phần plugin giúp tăng khả năng linh động trong thiết kế, phát triển mã nguồn.

Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn những hướng dẫn cơ bản về WordPress mà bạn có thể tạo trang web một cách dễ dàng. Hướng dẫn được chia thành các mục khác nhau cho thuận tiện. Mỗi mục trong số này các phần chứa chủ đề liên quan với ảnh chụp màn hình giải thích màn hình quản trị WordPress.

Mục đích hướng đến

Hướng dẫn này đã được chuẩn bị cho những người có kiến ​​thức cơ bản về HTML và CSS và có một yêu cầu để phát triển trang web. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ thấy mình ở mức độ chuyên môn trung bình trong việc phát triển trang web hoặc blog bằng cách sử dụng WordPress.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn bắt đầu với hướng dẫn này, chúng tôi giả định rằng bạn đã biết về các khái niệm cơ bản về HTML và CSS. Nếu bạn không biết những khái niệm này, thì chúng tôi khuyên bạn nên thông qua hướng dẫn ngắn về HTML và CSS của chúng tôi.


WordPress is an open source Content Management System (CMS), which allows the
users to build dynamic websites and blog. WordPress is the most popular blogging system
on the web and allows updating, customizing and managing the website from its back-end
CMS and components.
This tutorial will teach you the basics of WordPress using which you can create websites
with ease. The tutorial is divided into various sections for convenience. Each of these
sections contain related topics with screenshots explaining the WordPress admin screens.
Audience
This tutorial has been prepared for those who have a basic knowledge of HTML and CSS
and has an urge to develop websites. After completing this tutorial, you will find yourself
at a moderate level of expertise in developing sites or blogs using WordPress.
Prerequisites
Before you start with this tutorial, we are assuming that you are already aware about the
basics of HTML and CSS. If you are not aware of these concepts, then we suggest you go
through our short tutorial on HTML and CSS.

TẢI MIỄN PHÍ